• 1401/03/17
  • - تعداد بازدید: 160
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

انتشارات دانشکده پرستاری

نشریات دانشکده پرستاری

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان

کتاب های تألیف شده توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان

سال

 

مراقبت معنوی در بالین-شماره اول

32

1-مراقبت ها و تدابیر پرستاری در پروسیجرهای تشخیصی

2-پرستاری بیماری های قلب و عروق

3-پرستاری در پرفشاری خون

4-تکنیک ها و تدابیر مراقبتی در پیوند ارگان ها

5-راهنمای گام به گام تدوین کارپوشه در پرستاری و سایر رشته های علوم پزشکی 

1398

وضعیت قرمز- شماره اول

وضعیت قرمز-شماره دوم

وضعیت قرمز-شماره سوم

مراقبت معنوی در بالین-شماره دوم

مراقبت معنوی در بالین- شماره سوم

مراقبت معنوی در بالین -شماره چهارم-ویژه نامه

CPR- شماره اول

 

41

1-کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی

-2مراقبت تسکینی

-3صفر تا صد تکنیک ها و جراحی های گوارش و کولورکتال

-4پرستاری در اورژانس های محیطی و بلایا مبتنی بر گایدلاین های بالینی

1399

 

مراقبت معنوی در بالین-شماره پنجم

مراقبت معنوی در بالین-شماره ششم

CPR-شماره دوم

CPR-شماره سوم

46

1- چالش های نظام سلامت در بیماری نوپدید کرونا ویروس

2-پرستاری در کودکان

3-کدهای اخلاق حرفه ای سنگ زیربنای مراقبت های پرستاری

1400

مراقبت معنوی در بالین- شماره هفتم

 

 

1401

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: