سرکار خانم زهرا رحیمی

سرکار خانم زهرا رحیمی

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری

شماره داخلی: 2338
تلفن: 07153118075
ایمیل: rahimizahra318@gmail.com

تحصیلات

کارشناسی ارشد پرستاری اطفال

سوابق اجرایی

شرح وظایف مسئول دفتر توسعه آموزش:

برنامه ريزي آموزشي :

- پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده

- نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی دانشكده

- همكاري در تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه

- همكاري با گروههاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه ¬هاي جاري آموزشي

- مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي

- نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan

- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

- همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی

- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس Skill Lab

- پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه

- برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی

ارزشيابي :

- نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

- هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف

( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی )     

- ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا

-  کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی)

- همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC

-  ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC بر اساس آیتم های آموزشی

- ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC

پژوهش در آموزش :

-  همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي

-  ارائه مشاوره در زمیه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش

- تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی

آموزش و توانمند سازي اساتيد :

- تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی

- همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی

- ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام

-  تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزش وهمکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی

-  همکاری با EDC جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: