دکتر ژیلا فریدونی

دکتر ژیلا فریدونی

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری

شماره داخلی: 357
تلفن: 07153318075
ایمیل: Fereidounizhila@gmail.com

رزومه

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده:

- برنامه‌ریزی جهت توسعه پژوهش در راستای برنامه‌های استراتژیک دانشگاه

- ارتباط مستمر با گروه های آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء فرآیند پژوهش دانشکده

- فراهم نمودن زمینه شرکت فعال اساتید ودانشجویان در سمینارهای علمی داخلی و خارجی

- ارزشیابی دوره ای فعالیت های کمی و کیفی حوزه پژوهشی

- تعیین اولویت‌های پژوهشی دانشکده

- نیازسنجی و برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش جهت اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان

- بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر گروه های آموزشی و انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح دانشکده

- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای انجام امور کمیته تحقیقات دانشجویی

- سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای انجام امور کتابخانه دانشکده

- برگزاری و اداره شورای پژوهشی و انتشارات دانشکده

- شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

 

تحصیلات

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: