برگزاری جلسه انتخاب معاون آموزشی و  مدیرگروه پرستاری

برگزرای جلسه

برگزاری جلسه انتخاب معاون آموزشی و مدیرگروه پرستاری

جلسه انتخاب معاون آموزشی و مدیرگروه پرستاری در تاریخ 4 مهرماه 1402 با حضور اعضای هیئت علمی برگزار گردید

1402/07/05

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو