عضویت دکتر بیژنی، رئیس دانشکده پرستاری در مرکز تحقیقات اورژانس پیش بیمارستانی کشور

انتصاب

عضویت دکتر بیژنی، رئیس دانشکده پرستاری در مرکز تحقیقات اورژانس پیش بیمارستانی کشور

دکتر بیژنی، رئیس دانشکده پرستاری به عنوان عضو اصلی هیأت موسس مرکز تحقیقات اورژانس پیش بیمارستانی برای اولین بار در کشورانتخاب شدند.

1403/03/20

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی