لیست اخبار صفحه :1
انتصاب جناب آقای عرفان پورشهری، دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور
انتصاب

انتصاب جناب آقای عرفان پورشهری، دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور

جناب آقای عرفان پورشهری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی علوم پزشکی کشور منصوب شدند.

پذیرفته شدن سرکار خانم فاطمه ایزدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشکده پرستاری فسا در آزمون دکترای تخصصی پرستاری
پیام تبریک

پذیرفته شدن سرکار خانم فاطمه ایزدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشکده پرستاری فسا در آزمون دکترای تخصصی پرستاری

سرکار خانم فاطمه ایزدی دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشکده پرستاری فسا در آزمون دکترای تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در زشته پرستاری پذیرفته شدند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: