• 1400/12/07
 • - تعداد بازدید: 229
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه

رسالت مرکز

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین عناوین مورد توجه در برنامه توسعه پایدار می باشد. تربیت پزشکان از رسالتهای مهم دانشگاه های علوم پزشکی است. پزشکان و پیراپزشکان نه تنها بایستی دانش کافی در زمینه سلامتی، بیماری و چگونگی اداره بیمار را داشته باشند، بلکه لازم است توانایی کافی در زمینه مهارت های عملی و نگرشی نیز دارا باشند. برنامه ریزی در جهت کسب توانائی و مهارت کافی در زمینه های فوق از دیرباز مورد توجه بوده است. آنجائیکه تا کنون قسمت عمـده آمـوزش مهارت های عملی و نگرشی بر روی بیمـار انجام می گرفته، پیامدهای نامناسبی را برای بیمار، دانشجو و استاد به همراه داشته است که بعضاً منجر به خسارات جبران ناپذیری نیز گردیدهاستوتوجه به بازنگری درنحوه آموزش در این زمینه ها را الزامی می نماید.

مركز آموزش مهارت های بالینی متعهد است محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارت هاي باليني و ارتباطي ايجاد كند. هدف ما ايجاد مركزي است تا با همكاري و آموزش بين بخشي، موجبات ارتقاء آموزش مهارت هاي عملی و نگرشی در دانشجویان پزشكي و پيراپزشكي را فراهم آوریم و از اين طريق، موجبات ارتقاء كيفيت مراقبت از بيماران و خدمت رسانی به ایشان مهیا گردد و همچنین با انجام پژوهش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژي هاي جديد آموزش و ارزشيابي هستيم تا با كمك آن ها، فراگيري مستقل را ترويج دهيم و موجبات دستیابی به راه هاي جديدي در آموزش پزشكي و پيراپزشكي را فراهم آوریم.

هدف:

هدف عمده مراكز آموزش مهارت ها، شبيه سازي يك محيط باليني است به طوري كه بتوان آموزش مهارت هاي باليني را كنترل و تمرين كرد. بديهي است اين مراكز فقط مكمل محيط باليني واقعي هستند و به هيچ عنوان جاي آن را نمي گيرد.

برنامه ریزی و آموزش مهارت ها در مـرکز مهات های بالینی مبني بر چند اصل دانشجـو محوري، آموزش فـعال، بحث گروهي و كارگاهی مي باشد.در اين خصوص پس از پیشنهاد و تعيين عناوين آموزشي و تهيه طرح درس مربوطه كادر آموزشي تعیین و هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت كارگاهی به عمل خواهد آمد. کلیه فعالیت های مرکز تا کنون بر همین مبنا بوده است .   

فعاليتها:

 1. آموزش مهارت استنتاج، استدلال و حل مسأله و يادگيري مهارت هاي ارتباطي و اطلاعاتي.
 2. آگاهي از مقررات و اصول پايه اخلاقي حاكم بر روابط(Ethics).
 3. تدوين متون علمي از كتب مختلف در زمينه آموزش مهارت هاي باليني وProcedureها.
 4. طراحي و برگزاري ارزشيابي مهارت های عملي به روش آزمونOSCE.
 5. يادگيري مديريت و برنامه ريزي و كسب مهارت انجام فعاليت در گروه.
 6. آموزش مهارت های ارتباطی، اخذ و نگارش شرح حال و معاینات بالینی جهت دانشجویان
 7. برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های عملی نظیر تزریقات، احیاء قلبی ریوی و پروسیجرهای روتین
 8. همکاری در برگزاری کارگاه هایی که مجری آنها واحدهای دیگر آموزشی می باشند. نظیر: کارگاه تزریقات،Evidence Based Medicine، SelfLearning،طراحی سوالات چندگزینه ای و ...
 9. تلاش در جهت توسعه مركز به منظور آموزش ساير دانش آموختگان.
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: