نشانی: استان فارس- شهرستان فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا- طبقه اول- دانشکده پرستاری

 

کد شهر فسا

071

شماره مستقیم دانشکده پرستاری

 53318075

شماره داخلی دانشکده پرستاری

53350994-6

داخلی 371

نمابر

53357091

پست الکترونیک

Nursing@fums.ac.ir

 
 
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: