دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی مدیریت و اعضا

   ریاست دانشکده پرستاری:

  سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی

docxFereidouni zhila C

                         

مدیر گروه  هوشبری   :              

جناب آقای دکتر حسن جمشیدی

Hasan20Jamshidi.381.jpg

  

 مدیر گروه پرستاری:

سرکار خانم لیلا نیک روز

 M20Amirkhani.521.jpg

مدیرگروه اتاق عمل :
سرکار خانم زهرا مرادی

سایر اعضاء هیئت علمی :

جناب آقای مصطفی بیژنی

سرکار خانم لیلا  نیک روز

جناب آقای محمود حاتمي

سرکار خانم دکتر شهناز کریمی

 سرکار خانم سعيده  جعفرزاده

سرکار خانم محدثه معتمد جهرمی

 سرکار خانم فوزیه آبادی

سرکار خانم فائزه آبادی