دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی مدیریت و اعضا

 

   ریاست دانشکده پرستاری:

  سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی

docxFereidouni zhila C

                         

مدیر گروه  هوشبری   :              

جناب آقای دکتر حسن جمشیدی

Hasan20Jamshidi.381.jpg

  

 مدیر گروه پرستاری:

جناب آقای مهدی امیرخانی

  

 M20Amirkhani.521.jpg

 

مدیرگروه اتاق عمل :
سرکار خانم زهرا مرادی

 

سایر اعضاء هیئت علمی :

جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی

سرکار خانم دکتر لیلا  نیک روز

جناب آقای محمود حاتمي

سرکار خانم دکتر شهناز کریمی

 سرکار خانم سعيده  جعفرزاده

سرکار خانم دکتر راحله  ثابت

سرکار خانم محدثه معتمد جهرمی

 سرکار خانم فوزیه آبادی

سرکار خانم فائزه آبادی