دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی مدیریت و اعضا

   ریاست دانشکده پرستاری:

  سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی

             
                         
معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری:
 
 M20Najafi20Kalyani.371.jpg

معاونت آموزشی دانشکده پرستاری:

جناب آقای دکتر علی خانی جیحونی
 A20Khani20Jeihooni.261.jpg
 

مدیر گروه  هوشبری   :              

جناب آقای دکتر حسن جمشیدی

Hasan20Jamshidi.381.jpg

 

 

 مدیر گروه پرستاری:

جناب آقای مهدی امیرخانی

 

 

M20Amirkhani.521.jpg

 

 

مدیرگروه اتاق عمل :
سرکار خانم دکتر شهناز کریمی

 

 

 

 

 

سایر اعضاء هیئت علمی :
جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی
سرکار خانم دکتر لیلا  نیک روز
جناب آقای محمود حاتمي
سرکار خانم زهرا مرادي
 جناب آقای غلامرضا حريري
سرکار خانم سعيده  جعفرزاده
سرکار خانم دکتر راحله  ثابت
سرکار خانم محدثه معتمد جهرمی