دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

ریاست دانشکده

                                                                                                        thumbnail         

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:  دکتر ژیلا فریدونی

 

مرتبه علمی: دانشیار

 

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش پرستاری

 

آدرس پستی: فسا- میدان ابن سینا

 

شماره تماس:   07153318075

 

نمابر: 07153357091

 

پست الکترونیک:   

 

 

شرح وظایف ریاست: 

  1. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ میشود
  2. اهتمام به ایجاد زمینه های مناسب برای پیشرفت تحصیلی و رشد استعدادهای دانشجویان از طریق مدیریت و سازمان دهی مؤثر منابع انسانی و مادی دانشکده 
  3. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری – مالی ، فرهنگی دانشکده
  4. نظارت بر حسن اجرای وظائف آموزشی ، پژوهشی و اجرائی اعضای هیئت علمی 
  5. ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدها و بخش های تابع دانشکده 
  6. ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدها و بخش های تابع دانشکده
  7. برآورد و پیشنهاد بودجه سالیانه
  8. نظارت بر کار شوراها یا کمیته های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ...... دانشکده 
  9. ارزیابی عملکرد ساالنه واحدهای مختلف و مجموعه ی دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه 
  10. بررسی صالحیت و ارزیابی عملکرد معاونان و مدیران تحت امر در دانشکده و اظهار نظر در باره آنان