دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی دانشکده

پرستاري رشته اي مستقل و شاخه اي از علوم پزشكي است كه دانش آموختگان آن به عنوان عضوي از تيم سلامت در عرصه هاي مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتي ، آموزشي ، پژوهشي ، مشاوره اي ، پيشگيري ، مديريتي و حمايتي ، مراقبت هاي درماني و توانبخشي مي پردازند . دوره كارشناسي پيوسته پرستاري اولين مقطع تحصيلي رشته پرستاري است كه بر اساس ضوابظ علمي و ارزش هاي اسلامي تهيه و تدوين شده است . آموزش پرستاري  در سطح كارشناسي زمينه ساز تربيت پرستار حرفه اي است كه به عنوان يك پرستار عمومي بتواند بررسي و شناخت وضعيت سلامت، ارائه خدمات و هماهنگي مراقبت ها را در عرصه هاي مختلف به فرد ، خانواده و جامعه عهده دار شود .

تاريخچه رشته پرستاري در شهرستان فسا :

در سال 1354 اولين آموزشگاه پرستاري فسا زير نظر وزارت بهداري با هدف پذيرش مقطع كارداني پرستاري تاسيس شد .

در سال 1364  آموزشگاه پرستاري فسا در دانشكده پزشكي فسا ادغام و به آموزشكده پرستاري تبديل شد  و به پذيرش دانشجوي پرستاري در مقطع كارداني ادامه داد .

طبق مفاد صورتجلسات شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي در سال 1366 مقطع كارداني پرستاري به كارشناسي پرستاري ارتقاء يافت .

در سال 1386 استراتژي ارتقاء دانشكده پزشكي فسا به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني فسا تحقق يافت .

طبق راي صادره در دويست و دوازدهمين  جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي فسا در مرداد سال 1390 با تاسيس دانشكده پرستاري فسا موافقت گرديد .

 دانشكده پرستاري داراي رشته هاي زير مي باشد:

  1.  كارشناس پرستاري
  2. كارشناس اتاق عمل
  3. كارشناس هوشبري
  4. كارداني فوريت پزشكي

اين دانشكده مجهز به مركز آموزش مهارت هاي باليني پرستاري جهت ارائه آموزش كليه پروسيجرهاي باليني ويژه دانشجويان مختلف پرستاري ، اتاق عمل ، هوشبري و فوريت هاي پزشكي ميباشد .

اعضاء هيات علمي دانشكده پرستاري د ر تدريس نظري و عملي دروس پرستاري و نيز رشته هاي اتاق عمل – هوشبري و فوريت پزشكي فعاليت دارند .