دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اسناد بالا دستی

مرکز آموزش مهارت هاي باليني

اين مرکز يکي از واحدهاي حوزه معاونت آموزشي دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی فسا مي باشد.

مسئول پراتیک دانشکده: سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی

مقدمه:

يکي از رسالت هاي مهم دانشکده پرستاري تربيت نيروي انساني متخصص و کارآمد مي باشد. دانشجويان پرستاري نه تنها بايستي دانش کافي در زمينه سلامت، بيماري و چگونگي اداره بيمار را داشته باشند بلکه در زمينه هاي مهارت هاي عملي و نگرشي نيز توانايي کافي داشته باشند. هيچ تجربه اي به اندازه شرايط باليني براي آموزش دانشجويان غني نيست و افزايش اهميت ارزش هاي مطرح در اخلاق پرستاري از جمله رعايت حقوق بيمار، احترام به بيمار، صدمه کمتري به بيمار در حين آموزش و استرس دانشجويان در برخوردهاي اوليه با بيماران، ضرورت ايجاد بخش هاي آموزشي مهارت هاي باليني را در دانشکده پرستاري فراهم مي کند که امروزه با رشد تکنولوژي آموزشي، شرايط مناسب تري براي آموزش مهارت هاي باليني فراهم شده است، تا اينکه بتوان در محيطي شبيه سازي شده و مطمئن براي آموزش دانشجويان مهارتهايي را با کنترل تمرين نمود.

رسالت مرکز:

مرکز آموزش مهارت هاي باليني متعهد است محيطي ايمن براي تدريس و فراگيري مهارت هاي باليني و ارتباطي با هدف همکاري و آموزش بين بخشي، ارتقاء کيفيت مراقبت از بيماران از طريق ارتقاء آموزش مهارت هاي عملي و نگرشي در دانشجويان را فراهم نموده و با ارزيابي و ارزشيابي مناسب، فراگيري مستقل را ترويج دهيم.

هدف:

هدف اصلي مرکز، شبيه سازي يک محيط باليني است بطوري که دانشجويان آموزش مهارت هاي باليني و ارتباطي را با استفاده از انواع وسايل کمک آموزشي (مدل ها) در محيطي آرام و کنترل شده قبل از ورود به محيط هاي واقعي فرا گيرند. البته مرکز جاي آموزش بر بالين بيمار و شرايط واقعي را نمي گيرد، بلکه مکمل آن خواهد بود. همچنين دستيابي به راههاي جديدي در آموزش پرستاري و مامايي را فراهم مي كند.

ويژگي هاي آموزش در مركز:

  • کسب مهارت هاي باليني و ارتباطي دانشجو در محيطي آرام و کنترل شده قبل از ورود به محيط هاي باليني
  • امکان تکرار مهارت ها در محيط امن براي يادگيري عميق تر
  • امکان خودآموزي و يادگيري فعال از طريق اجراي مستقل مهارت ها
  • کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (يادگيري مهارت ها)
  • احترام به حقوق بيمار

موارد استفاده از مرکز مهارت هاي باليني:

  • آموزش مهارت هاي باليني به دانشجويان پرستاري و مامايي، اتاق عمل و هوشبري و فوريت هاي پزشکي
  • برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان پزشکی
  • آموزش ضمن خدمت ويژه بهیاران و کمک بهیاران شاغل بيمارستان ها
  • برگزاري امتحانات عملي دانشجويان