دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرم ها و آیین نامه ها

آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزشی کشور

pdfفرم تقاضای شرکت در انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

pdfآیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

pdfآیین نامه اخلاق در پرستاری