دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری

فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه ها لاگ بوکها لاگ بوک کارآموزی داخلی جراحی 4 لاگ بوک کارآموزی بهداشت روان 1 لاگ بوک کارآموزی در عرصه بهداشت روان 2. کارآموزی پرستاری سلامت جامعه /ِ فرد خانواده / محیط کارآموزی در عرصه سلاهت جامعه/ فرد و خانواده / محیط کار آموزی پرستاری بزرگسال سالمندی ...

ارزشيابي آموزشي دانشكده پرستاري دفتر EDO

ارزشيابي آموزشي دانشكده پرستاري دفتر EDO ارزشیابی آموزشی نقش واهميت ارزشيابي در فرايند اصلاح و رشد نظام هاي آموزش عالي و ايجاد ارتباط نزديك با دستاوردهاي علمي بركسي پوشيده نيست. ايجاد نظام ارزشيابي كيفيت آموزش ، ابزاري را براي دانـشگـاه فـراهـم مي سازد تا به وسيـله آن فعاليت هاي خود را مورد ...