دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرم ها و آیین نامه ها

لاگ بوکها

pdfلاگ بوک کارآموزی داخلی جراحی 4

pdfلاگ بوک کارآموزی بهداشت روان 1

pdfلاگ بوک کارآموزی در عرصه بهداشت روان 2.

pdfکارآموزی پرستاری سلامت جامعه /ِ فرد خانواده / محیط

pdf کارآموزی در عرصه سلاهت جامعه/ فرد و خانواده / محیط

pdfکار آموزی پرستاری بزرگسال سالمندی 1

pdfکارآموزی پرستاری بزرگسال سالمندی 2

pdfکارآموزی بزرگسال سالمندی 3

pdfکارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری

pdfلاگ بوک هوشبری

فرم  های مربوط به کارگاه آموزشی

jpgفرم شرکت در کارگاه آموزشی

jpgفرم ارزشیابی کارگاه آموزشی

docفرم صورت جلسه کارگاه آموزشی

فرایند های دانشکده پرستاری 

 

pdfفرایند درخواست کار دانشجویی

 pdfفرایند درخواست کارگاه آموزشی (جهت دانشجو)

pdfفرآیند انتخاب مربی بالینی

pdfفرآیند درخواست جابه جایى شیفت کارورزى توسط دانشجو

pdfفرآیند درخواست جابه جایى شیفت کارورزى توسط مربی حق التدریس

پیوست ها:

لاگ بوک اطفال.pdf حجم فایل:461.98 کیلوبایت