دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرم ها و آیین نامه ها

 

فرم  های مربوط به کارگاه آموزشی

jpgفرم شرکت در کارگاه آموزشی

jpgفرم ارزشیابی کارگاه آموزشی

docفرم صورت جلسه کارگاه آموزشی

 

 

فرم های ارزشیابی برنامه درسی

بسته ارزشیابی اساتید

فرم ارزیابی برنامه درسی

فرم بازنگری برنامه درسی

فرم خام طرح دوره

ملاک های ارزشیابی دانش پژوهشی

فرم استفاده از روش های نوین آموزشی

پرسش نامه اساتید

پرسش نامه دانشجویان

فرم شناسنامه درس

فرم طرح درس روزانه

پرسش نامه دانشجویان under graduate

فرم نظارت بر آموزش مجازی مطابق با آیین نامه دانشگاهی آموزش مجازی

فرم طرح درس بالینی

فرم شناسنامه کامل دروس- 1400

 

چک لیست ها

چک لیست معیارهای اصلی ارزشیابی در راستای حصول اطمینان از صحت اجرای دوره آموزشی تحصیلات تکمیلی

چک لیست ارزشیابی اجرای برنامه آموزشی در عرصه های آموزشی

چک لیست ارزشیابی اجرای برنامه آموزشی در عرصه های پژوهشی

 

چک لیست ارزشیابی اجرای برنامه آموزشی در عرصه هایفناوری و سیستم اطلاع رسانی

 

آیین نامه ها

آیین نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر.pdf

آیین نامه دانشگاهی آموزش مجازی.pdf

شاخص های پایش و توسعه آموزش پزشکی.pdf

شیوه نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو