دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معرفي دفتر EDO

ارزشیابی آموزشی

نقش واهميت ارزشيابي در فرايند اصلاح و رشد نظام هاي آموزش عالي و ايجاد ارتباط نزديك با دستاوردهاي علمي بركسي پوشيده نيست. ايجاد نظام ارزشيابي كيفيت آموزش ، ابزاري را براي دانـشگـاه فـراهـم مي سازد تا به وسيـله آن فعاليت هاي خود را مورد بازنگري قرار دهد . نقاط قوت و ضعف را معين كند وگزينه هاي مناسب را براي اصلاح خود انتخاب نمايد. ميزان توجه دانشگاه به فرايند ارزشيابي بيانگر خواست سازمان نسبت به بهبود فرايند هاي جاري آموزشي و رفع كاستي هاي موجود است. ارزشيابي ابزاري براي درك ارزش پديده ها و قضاوت در مورد آنهاست و دانش خاص مربوط به يك موقعيت ويژه را توليد كرده و به ايجاد دانشي تعميم پذير نمي انجامد

تعريف ارزيابي دروني :

ارزيابي دروني فرايندي است كه در آن اعضاء گروه آموزشي دانشگاهي ، هدف هاي گروه را تصريح كرده و عملكرد آن را مورد قضاوت قرار مي دهند ، سپس نقش خود را بازنگري كرده و در راه آينده مطلوب كروه آموزشي برنامه ريزي كرده و در اجراي آن گام هاي اوليه را بر مي دارند .

اساساً ارزيابي دروني در يك سازمان ، بازتاب جمعي آرمان ها ، قضاوت درباره عملكرد سازمان و فرصتي براي ارتقاء كيفيت آن است. گزارش آن نيز اصولاً به عنوان فراهم كننده اطلاعات براي ارزيابي بيروني به كار برده مي شود.بنابراين ارزيابي دروني براي سازمان هاي يادگيرنده اطلاعات با ارزشي را جهت توسعه آنها فراهم مي كند ، به طوري كه با جمع آوري اطلاعات ، تحليل و عرضه بازخورد ، پشتيبان تصميم گيري مديريت مي باشد .

فرايند ارزيابي دروني را مي توان طي 12 گام به اجرا در آورد.اين مراحل به شرح زير مي باشد :

 1. آشنايي اعضاء هيات علمي واحد مورد ارزيابي با هدف ، اصول و روش اجراي ارزيابي دروني
 2. تشكيل كميته ارزيابي دروني
 3. تهيه برنامه زمان بندي اجراي ارزيابي دروني
 4. تعيين عوامل ، ملاك ها و نشانگرهاي ارزيابي دروني
 5. تعييت الزامات براي قضاوت درباره كيفيت
 6. مشخص كردن داده هاي مورد نياز براي ارزيابي دروني
 7. انتخاب يا تدوين ابزار اندازه گيري براي گرد آوري داده ها
 8. گرد آوري داده ها
 9. تنظيم و تحليل داده ها و قضاوت درباره كيفيت عوامل مورد ارزيابي
 10. بازنگري و تصريح هدف هاي گروه آموزشي
 11. تدوين گزارش مقدماتي و توزيع آن براي كسب نظر اعضاء هيات علمي گروه آموزشي درباره پيشنهاد براي بهبود كيفيت گروه آموزشي
 12. تدوين گزارش نهايي

ارزشيابي دروني در گروه هاي پرستاري و مامايي از سال 85 در دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س) آغاز و سپس هر سال انجام گرديده است، سپس ارزشيابي دروني گروه اتاق عمل در سال 87 و گروه فوريت هاي پزشكي در سال 89 براي اولين بار انجام شد .

ارزشيابي اساتيد

سیستم های آموزشی و بلاخص سیستم آموزش عالی که رسالت خطیر تربیت نیروی متخصص آینده را به عهده دارند، نیازمند بهره گیری از شیوه های آموزشی روز و بهبود مداوم فرآیندهای آموزشی می باشند. در میان کلیه عوامل تاثیر گذار در عرصه آموزش، نقش آموزشگر بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس به طور مستمر ارزیابی هایی از عملکرد آموزشی اساتید به عمل می آید. در نیم قرن اخیر بررسی عملکرد آموزشی اساتید براساس تدوین و تکمیل فرم های ارزشیابی بوده که هر یک از انواع آن، استاد را از دیدگاه متفاوتی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاصله از این فرم ها اگر چه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد ولی غالبا در پایان یک دوره کاری به عمل آمده و بیش از آن که در بهبود روش های آموزشی موثر باشد جهت آگاه ساختن مدیران از وضعیت عملکرد عضو هیات علمی و در جهت اتخاذ تصمیم پیرامون تبدیل وضعیت کاری و یا ارتقاء شغلی کاربرد دارد. از این رو لازم است که پیش از ارزیابی عملکرد استاد، به صورت غیر رسمی وی را از نقاط ضعف و قوت موجود در عملکردش آگاه ساخت تا وی بتواند با اصلاح نقاط ضعف و قوت بخشیدن به نقاط مثبت، شیوه تدریس و عملکرد کلی خود را به نحوی تغییر داده که به بهبود و ارتقاء فرآیند آموزش، ایجاد رضایت بیشتر و دستیابی به نتایج بهتر در ارزیابی عملکرد منجر گردد.

در حال حاضر ارزشيابي اساتيد توسط داشنجويان در هر نيم سال تحصيلي از كليه ي دروس تئوري و عملي و سالي يكبار توسط مدير گروه و همكاران انجام شده و ميانگين نمرات كمي و كيفي به ايشان بازخورد داده مي شود