دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معرفي دفتر EDO

لیست کارگاههای برگزار شده جهت اساتید:

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

گروه هدف

مدرس کارگاه

1

اصول و مفاهیم پرستاری مبتنی بر شواهد

18/5/93

اساتید دانشکده پرستاری

استاد حریری

2

فرایند پرستاری مبتنی بر شواهد

26/5/93

 

استاد حریری

لیست کارگاههای دانشجویی برگزار شده:

ردیف

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

گروه هدف

مدرس کارگاه

1

کارگاه مهارت های اصول و فنون

21/12/91

دانشجویان پرستاری

خانم برشان

2

کارگاه طرح پایش سلامت ایرانیان

11-10/2/92

دانشجویان پرستاری

استاد حریری و استاد بیژنی

1

کارگاه پروپوزال نویسی

2/9/92

داشجویان فوریت

استاد امیرخانی

2

کارگاه CPRمقدماتی

5/9/92

دانشجویان علوم آزمایشگاهی

استاد امیرخانی

3

کارگاه سوچر

7/9/92

دانشجویان پرستاری و اتاق عمل

آقای خداکرمی

4

کارگاه CPRمقدماتی

11/9/92

دانشجویان پزشکی 90

استاد امیرخانی

5

کارگاه تزریقات ایمن

6/12/92

دانشجویان پزشکی 91

استاد حریری

6

کارگاه تزریقات ایمن

13/12/92

دانشجویان پزشکی 91

استاد حریری

7

کارگاه اصول  پانسمان استریل

26/1/93

دانشجویان پزشکی 91

استاد حریری

8

کارگاه اصول  پانسمان استریل

2/2/93

دانشجویان پزشکی 91

استاد حریری

9

کارگاه CPRمقدماتی

21/2/93

دانشجویان پزشکی 91

استاد امیرخانی