دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معرفي دفتر EDO

يكي از مهمترين اهداف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي ايجاد و ارتقاء قابليتها و تقویت توانمنديهاي اعضاء هيأت علمي دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد .

گروه آموزش اساتید برآن است تا با بهره گيري از پيشرفتهاي علمي روز در زمينه فرآيندهاي ياددهي و يادگيري، متدهاي آموزشي نوين را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتيد و دانشجويان را با اين روشها آشنا سازد. ايجاد فرصتهاي آموزشي مناسب و مهيا نمودن منابع و محيطهاي آموزشي مرتبط با آموزش پزشكي از ديگر وظايف اين گروه خواهد بود.