دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی اتاق عمل

pdfکارپوشه کارآموزی در عرصه دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل(1).pdf

pdfکارپوشه کارآموزی در عرصه دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل(2).pdf

 

دفترچه  های ارزشیابی کارآموزی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل