دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی اتاق عمل

پیوست ها:

طرح درس اصول استریل و ضدعفونی.pdf حجم فایل:362.85 کیلوبایت
طرح درس اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب اتاق عمل.pdf حجم فایل:579.74 کیلوبایت
طرح درس اصول و فنون عملکرد فرد سیار.pdf حجم فایل:278.11 کیلوبایت
طرح درس اصول و فنون مهارتهای بالینی.pdf حجم فایل:361.12 کیلوبایت
طرح درس بهداشت در اتاق عمل.pdf حجم فایل:235.87 کیلوبایت
طرح درس مدیریت در اتاق عمل.pdf حجم فایل:312.45 کیلوبایت
طرح درس روش احیای قلبی – ریوی و اصول مراقبتهای ویژه.pdf حجم فایل:344.45 کیلوبایت
طرح درس تکنولوژی جراحی زنان .pdf حجم فایل:475.48 کیلوبایت
طرح درس تکنولوژی جراحی اطفال .pdf حجم فایل:238.63 کیلوبایت
طرح درس تکنولوژی جراحی ENTو چشم.pdf حجم فایل:238.45 کیلوبایت
طرح درس بهداشت روان اتاق عمل.pdf حجم فایل:444.04 کیلوبایت
طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل.pdf حجم فایل:273.61 کیلوبایت
طرح درس تکنولوژی جراحی قلب و عروق .pdf حجم فایل:747.72 کیلوبایت
طرح درس تکنولوژی جراحی اعصاب و ارتوپدی.pdf حجم فایل:272.20 کیلوبایت
طرح درس تکنولوژی جراحی بیهوشی اتاق عمل.pdf حجم فایل:184.60 کیلوبایت
طرح درس اخلاق حرفه ای در اتاق عمل.doc حجم فایل:98.00 کیلوبایت
akhlagh_otagh amal.doc حجم فایل:98.00 کیلوبایت
internal_disease_course_plan.doc حجم فایل:117.00 کیلوبایت
روش_احياء_قلبي_و_اصول_مراقبتهاي_ويژه_اتاق_عمل.doc حجم فایل:130.00 کیلوبایت