دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی اتاق عمل

مدیر گروه اتاق عمل :

 

   سرکار خانم زهرا مرادی

 کارشناسی ارشد مامایی

ایمیل:                                       

شماره تماس :                                     53318075-071

                                  
              z moradi