دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی اتاق عمل

فرم های ارزشیابی

فرم های ارزشیابی کارپوشه کارآموزی در عرصه دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل(1).pdf کارپوشه کارآموزی در عرصه دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل(2).pdf   دفترچه  های ارزشیابی کارآموزی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل  

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی عناوين کارگاههای برگزار شده در گروه اتاق عمل طي سال 93 و 94 :   -          كارگاه آشنايي با سوچر تاریخ 18/8/94 ویژه دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل برگزارکننده : جناب آقاي خسروي -          كارگاه آشنايي با ابزارهاي اتاق عمل تاریخ 20/10/94 ویژه دانشجویان ...

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا نيمسال دوم 95 برنامه كلاسي دانشجويان رشته اتاق عمل ورودي 95 ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 3-1 سالن 5-3 سالن 5-7 سالن شنبه بیوشیمی اندیشه 3 اصول و فنون مهارت بالینی ...