دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی اتاق عمل

معرفی گروه اتاق عمل

رشته تکنولوژی اتاق عمل در ايران درمقطع کارداني بين سالهاي 1366 تا1380 تحت عنوان رشته اتاق عمل و در مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته از سال 1387 دردانشکده هاي مختلف سطح کشور در دانشکده هاي پيراپزشکي و يا پرستاري راه اندازي گرديد. طبق برنامه آموزشی مصوب پنجاه و هشتمین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در تاریخ 14/10/1393 نام رشته از اتاق عمل به رشته تکنولوژی اتاق عمل در سرفصل جدید تغییر یافته است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا از سال تحصیلی 1385-1384 پذیرش دانشجو درمقطع کارداني رشته اتاق عمل را آغاز و تا پایان سال تحصیلی 1389- 1388 جمعا 71 دانشجو در این مقطع موفق به دانش آموختگی شده اند. از سال 1388-1387 این دانشگاه پذیرش دانشجویان کارشناسي پيوسته را راه اندازي کرده است و تا کنون این روند ادامه داشته و تعداد دانش آموختگان در این مقطع جمعا 73 دانشجو می باشد. در حال حاضر در نیم سال اول سال 1395-1394 تعداد 138 دانشجوی رشته تکنولوژی اتاق عمل در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل می باشند. اين رشته در دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا ارائه مي گردد. در اين دانشکده گروه اتاق عمل متولي اداره دانشجويان در رشته تکنولوژی اتاق عمل مي باشد.

               operating-room-anesthesia.jpg