دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی پرستاری

مدیر گروه پرستاری:

جناب آقای مهدی امیرخانی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

پست الکترونیک

شماره تلفن:   53318075-071

M Amirkhani