دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی فوریت

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 برنامه کلاسی دانشجویان رشته کارشناسی فوریت ( ترم اول )   ورودی 95 ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن شنبه نشانه شناسی ...