دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی هوشبری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی هوشبری 95

 

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه

اصول پرستاری و کار دراتاق عمل

استاد جمشیدی

 

 

 

 

اندیشه3

تربیت بدنی1

گروه1دختر

سالن ورزشی بیوشیمی اندیشه3

تربیت بدنی1

گروه2پسر

سالن ورزشی

اندیشه اسلامی1

گروه2پسر

استاد غزنوی

استاد مشکی باف
یکشنبه
دوشنبه

زبان پیش دانشگاهی

استاد قهرمانی گروه یک

استاد مشکی باف

زبان پیش دانشگاهی گروه یک

استاد قهرمانی

استاد

مشکی باف

فیزیک هوشبری

استاد وردیان

اندیشه2

ادبیات(6-3)

خانم بردبار

استاد مشکی باف
سه شنبه

آناتومی1

دکتر ماکولاتی

حکمت4 فیزیولوژی1 حکمت4

اندیشه اسلامی1

گروه 1 دختر

استاد خانم عابدی

استاد مشکی باف
چهارشنبه

زبان عمومی

گروه2

استاد مقامی

استاد مشکی باف

زبان عمومی

گروه2

استاد مقامی

استاد

مشکی باف

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی هوشبری 94

 

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه تربیت بدنی 1 گروه 1 دختر سالن ورزشی تربیت بدنی 1 گروه 2 پسر سالن ورزشی
یکشنبه

واژه شناسی پزشکی

( استاد آوند )

اندیشه 6 نشانه شناسی و معاینات بالینی ( استاد دکتر خالقی ) اندیشه 2 آمار زیستی و روش تحقیق استاد خانم رحیمی اندیشه 2 انقلاب اسلامی ایران ( استاد غلباش ) استاد مشکی باف
دوشنبه دارو شناسی اختصاصی ( استاد دکتر مباشر ) استاد غلامی خون شناسی و انتقال خون استاد غلامی داروشناسی اختصاصی استاد دکتر مباشر استاد مشکی باف
سه شنبه
چهارشنبه

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی هوشبری 93

 

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه اصول مراقبت های ویژه ( استاد خانم بیگی ) اندیشه 2 مدیریت بحران فوریت اندیشه 2 آشنایی با بیماریهای داخلی ( استاد خانم معتمد ) حکمت 4 تفسیر موضوعی نهج البلاغه گروه 3 دختر ( استاد خانم سبقت ) حکمت 2
یکشنبه کارآموزی

روش بیهوشی 2

( متخصصین بیهوشی )

اندیشه 3

مدیریت در بیهوشی

( استاد جمشیدی )

تفسیر موضوعی نهج البلاغه گروه 2 پسر ( استاد مروج ) استاد غلامی
دوشنبه اصول مراقبت های ویژه ( استاد بیگی ) اندیشه 2 آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی ( استاد معتمد ) اندیشه 2 کارآموزی
سه شنبه کارآموزی کارآموزی
چهارشنبه

روش بیهوشی 2

( متخصصین بیهوشی )

حکمت 4 فوریت های پزشکی ( استاد امیر خانی ) کارآموزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی هوشبری 92  

 

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 15-13 سالن 17-15 سالن 19-17 سالن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ( استاد قاسم پور گروه یک
چهارشنبه مراقبت های پس از بیهوشی استاد جمشیدی اندیشه 4

 

 

باسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فسا دانشكده پرستاری

برنامه كارآموزي دانشجويان هوشبري93 نیم سال دوم تحصیلی 96-1395

روزهاي كارآموزي   گروه اول   گروه دوم   گروه سوم

هفته اول

از23/11 لغایت 29/11

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR

 

نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا

OR

 

 

زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته دوم

از30/11 لغایت 6/12

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR

زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته سوم

از7/12 لغایت 13/12

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته چهارم

از14/12 لغایت 20/12

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته پنجم

از21/12 لغایت 27/12

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته ششم

از19/1 لغایت 25/1

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته هفتم

از26/1 لغایت 1/2

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته هشتم

از2/2 لغایت 8/2

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR

 

 

 

نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته نهم

از9/2 لغایت 15/2

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته دهم

از16/2 لغایت 22/2

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR

نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا

OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته یازدهم

از23/2 لغایت 29/2

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته دوازدهم

از30/2 لغایت 5/3

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

هفته سیزدهم

از6/3 لغایت 12/3

OR

راضیه هاشمی-زهراروشن-ملیکا درمان مهر-فائزه غمخواری-فاطمه بهمنی- میلاد نجاتی-محمدصادق تسلیم-سامان بازیار-علی کشاورز

OR نگار جعفری-فروغ رضایی-فاطمه الهی-فریبا نیک نام سروربشار-پریا محمودی-سیدحسن جعفری-فراز گلستان نیا OR زهرا نیک منش-فاطمه افتخاری فرد-فاطمه روان گرد-سیدمحمد تهامی سجاد عباسی-فاطمه صابری-سحر سجادی-زهرانیک بختی-زهراعفت پیشه

بیگی

رابط آموزشی بخش بیهوشی