دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه آموزشی هوشبری

مدیر گروه هوشبری:

جناب آقای  دکتر حسن جمشیدی

دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت ها

 

 

آدرس ایمیل:  

 

شماره تلفن:   53318075-071
Hasan Jamshidi.38.jpg