دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سر کار خانم سعیده جعفرزاده

مسئول مرکز مهارت های بالینی

jef.jpg
تحصیلات کارشناس ارشد پرستاری کودکان و نوزادان
پست الکترونیکی