دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری :

 

سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی

 

سرکار خانم دکتر شهناز کریمی

 

سر کار خانم دکتر را حله ثابت سروستانی