دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

لیست همکاران گروه هوشبری

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
1 دکتر ژیلا فریدونی استادیار
2 دکتر مجید نجفی کلیانی استادیار
3 دکترراحله ثابت سروستانی استادیار
4 دکتر علی خانی جیحونی استادیار
5 دکتر افسانه قاسمی استادیار
6 دکتر حسن جمشیدی مربی،دانشجوی دکتری
7 دکتر شهناز کریمی مربی، دانشجوی دکتری
8 دکتر لیلا نیک روز مربی، دانشجوی دکتری
9 دکتر مصطفی بیژنی مربی، دانشجوی دکتری
10 محمود حاتمی مربی
11 مهدی امیرخانی مربی
12 زهرا مرادی مربی          
13 غلامرضا حریری مربی
14 محدثه معتمد جهرمی مربی
15 سعیده جعفرزاده مربی،طرح نیروی انسانی