دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

لیست همکاران گروه پرستاری

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

دکتر ژیلا فریدونی

استادیار

2

دکترراحله ثابت سروستانی

استادیار

6

دکتر حسن جمشیدی

مربی،دانشجوی دکتری

7

دکتر شهناز کریمی

استادیار

8

دکتر لیلا نیک روز

مربی، دانشجوی دکتری

9

دکتر مصطفی بیژنی

مربی، دانشجوی دکتری

10

سعیده جعفرزاده

مربی

11

مهدی امیرخانی

مربی

12

زهرا مرادی

         مربی          

14

محدثه معتمد جهرمی

مربی

15

محمود حاتمی

مربی

16

فوزیه آبادی

مربی،طرح نیروی انسانی

17

فائزه آبادی

مربی،طرح نیروی انسانی

     

 

 

 

اعضای غیر هیات علمی دانشکده پرستاری:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

جلال پادام

کارشناسی پرستاری

2

رقیه فیروزیان

کارشناس پرستاری- دانشجوی ارشد