دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مدیر گروه پرستاری:

سرکار خانم لیلا نیک روز

 

 دانشجوی دکتری آموزش پرستاری 

 

شماره تلفن:   53318075-071