دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری کارگاه کنترل عفونت برای دانشجویان اتاق عمل ورودی 93 و 94  در روز چهارشنبه 26/8/95 با تدریس سرکارخانم جرجانی سوپروایزور کنترل عفونت بیمارستان ولی عصر(عج) و سرکارخانم مهندس علیپور کارشناس بهداشت محیط بیمارستان ولی عصر(عج) و حضور سرکارخانم مرادی مدیرگروه اتاق عمل برگزار گردید.