دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بدینوسیله دانشکده پرستاری مراتب تشکر  وقدردانی خود را از دانشجویان محترم جناب آقای محمد طاها سهیلی دبیر محترم انجمن علمی دانشجویان پرستاری و جناب آقای آرمین فریدونی دبیر محترم انجمن علمی دانشجویان اتاق عمل که  به خاطر عملکرد شایسته شان تقدیرنامه وزارتی دریافت نمودند اعلام می دارد