بنابر گزارش کارشناس بالینی دانشکده سرکارخانم سمیه بشیری روز شنبه مورخ 3/7/95 جلسه توجیهی جهت کارورزان پرستاری با حضور جناب آقای امیرخانی مدیرگروه پرستاری و جناب آقای حاتمی و سرکار خانم بشیری کارشناس بالینی دانشکده برگزار شد که طی این جلسه ضمن تبریک شروع نیمسال تحصیلی جدید پیرامون برنامه کارورزی بخش ها و بهداشت,آیین نامه کارورزی ها,نحوه حضور در بخش و شرح وظایف و ..... توضیحات لازم ارائه گردید.