دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

اولین کارگاه آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی

اولین کارگاه آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی اولین کارگاه آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی جهت دانشجویان اتاق عمل و هوشبری به همت مدیر گروه اتاق عمل و واحد  (ای دی او )   دانشکده پرستاری و با حضور آقای آرمین فریدونی رتبه 5 آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی سال 1396  در دانشگاه علوم ...