دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 از پدر گر قالب تن یافتیم / از معلم جان روشن یافتیم
استاد و معلم عزیز ،  روزت مبارک