دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا حضور مهمانان ارجمند، جناب آقای دکتر محمد علی چراغی و سرکار خانم دکتر زهره پارسا یکتا  را گرامی می دارد.