دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا


مثل لحظه ای که باغ ، در ترنم ترانه شکوفا می شود ، شکوفایی و سرسبزی ، اندیشه ای پویا و شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن را برایتان آرزومندیم

روزگارتان بهار و لحظه هایتان پرشکوفه

نوروزتان مبارک