دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری کارگاه آشنایی با انواع روش های تزریقات در دانشکده پرستاری

در روز یکشنبه مورخ 5/11/93 کارگاه آشنایی با انواع روش های تزریقات به مدت 2 ساعت برای اساتید هیات علمی دانشگاه، توسط جناب آقای حریری با همکاری دانشکده پرستاری برگزار گردید.