دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

برگزاری کارگاه آشنایی با احیاء قلبی و ریوی در دانشکده پرستاری

 

در روز یکشنبه مورخ 28/10/93 کارگاه آشنایی با احیاء قلبی و ریوی به مدت 2 ساعت برای اساتید هیات علمی دانشگاه، توسط جناب آقای امیرخانی با همکاری دانشکده پرستاری  برگزار گردید.