دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا
بسیج حنجرهR07;ای است سوزان بر ای سرودن حماسهR07;های سترگ و خورشیدی است تابناک برای شبR07;های سرد و تاریک و وحشتR07;زا.
بسیج سپاهی است مسلّح به ایمان و مجهّز به عشق و ریسمانی است برای بالا رفتن از شانهR07;های خیس آسمان.
بسیج لشگر حسین مظلوم است در روز عاشورا و رگبار اللّهR07; اکبر و فریاد تکبیرها.
بسیج میعادگاهی است برای کبوتران سرخ دلی که دلR07;هایشان برای پرواز در اوج میR07;تپد و بسیجی همان کبوتر سرخ دل است.
بسیجی چکیده عشق است و نماد غیرت. سمبل تعصب است و پاسدار مکتب.
بسیجیان، سرو قامتانی هستند که سرو در توصیف عظمتشان خمید و دریادلانی که دریا برای تفهیم وسعتشان خشکید. پروانه صفتانی که شمع از سوز و جمالشان آب شد، غیرتمندانی که کوه از هیبت غیرتشان فرو ریخت و طلایهR07;دارانی که حق در سیمایشان متجلّی است.
چه خالصانه جان در کف میR07;نهند و چه عاشقانه زندگی را در طبق اخلاص.
مگر جز این است که همه رنگR07;ها، در حضور سبز و عشق سرخ و رویِ سفید و نگاه آبی بسیجی خود را میR07;بازد و همه فریادها از هیبت نام بسیج، در گلو خشک میR07;شوند؟!
مگر جز این است که: «سر مردان حقR07;گو پیش غیر و آشنا بالاست».
بسیج! همه مظلومان ایران با نام تو آشنایند و همه مردم این مرز و بوم وامR07;دار تواند.
شکوه و عظمت و این همه مردانگی و غیرت را چگونه ببینیم و چگونه پاس نداریم، ای بسیجی سلحشور!

دانشکده پرستاری فسا هفته بسیج را به تمامی شما عزیزان تبریک عرض می نماید.