دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسادانشجویان پرستاری ورودی 1390 در طرح فلوراید تراپی شهرستان فسا شرکت  کردند و در اجرای  این طرح حضور فعال داشتند  .