دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا حضور مهمانان ارجمند، جناب آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری و جناب آقای دکتر خدایار عشوندی را گرامی می دارد.