دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا
به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد
به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضا(ع) آمد
خدا داد آنچه را وعده،R04; بشد در ماه ذیقعده
که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد


 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا نیزمیلاد على بن موسى الرضا، مأواى دلR07;شکستگان و تکیهR07;گاه درماندگان،را بر دلدادگان بارگاه و حریمش تبریک عرض می نماید.