دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تأمینیR04;لیچایی با انتقاد از دولت بهR04;علت حمایت نکردن از پرستاران:

بیR04;توجهی دولت به پرستاران افزایش مهاجرت آنان را بهR04;دنبال دارد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این که رضایت شغلی در میان پرستاران بیمارستانی کشور جایگاهی ندارد، از مهاجرت این افراد به کشورهای توسعهR04;یافته بهR04;علت تفاوت میزان پرداختی و نحوه حمایت از پرسنل بیمارستانی خبر داد.

حسن تأمینیR04;لیچایی در گفتR04;وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از دولت بهR04;علت اجرایی نکردن طرح های حمایتی از پرستاران و پرسنل بیمارستانی، افزود: دولت قرار بود که حمایت خود را از بخشR04;های سخت و زیانR04;آور بیمارستانی مانند بخش سوختگی، CCU ، ICUافزایش دهد، اما متأسفانه این موضع تحقق نیافته است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مشکل اصلی پرستاران و بیمارستانR04;ها کمبود پرسنل و به تبع آن افزایش ساعت کاری است، گفت: دولت هنوز به تعهد خود مبنیR04;بر جذب 23 هزار پرستاری بیمارستانی را عمل نکرده است، از اینR04;رو پرستاران مجبور هستند، دوبرابر ظرفیت کاری خود کار کنند.

وی ادامه داد: تعرفه پرستاری یکی دیگر از دغدغهR04;های پرسنل بیمارستانی بود که متأسفانه هنوز از سوی دولت تغییر نکرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اعلام این که تفاوت پرداختی بیمارستانR04;های کشور در قیاس با کشورR04;های توسعهR04;یافته و حتی کشورهای جهان سوم بسیار بالا است، افزود: این تفاوت پرداختی موجب مهاجرت و فرار متخصصان و پرستاران به خارج از کشور میR04;شود.

تأمینیR04;لیچایی با بیان این که رضایت شغلی در میان پرستاران بیمارستانی کشور جایگاهی ندارد، گفت: این افراد بهR04;علت نبود شغل مناسب به کار پرستاری مشغول هستند، از اینR04;رو در صورتی که شغلی بهR04;عنوان مثال کار در آموزشR04;وپرورش به این افراد پیشنهاد شود، به طور حتم پرستاران شغل خود را رها میR04;کنند.

عضو فراکسیون سلامت مجلس هشتم، تأکید کرد: در صورتی که دولت بهR04;ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزشR04;پزشکی برای حل مشکل پرداختی و ساعت کاری پرستاران بیمارستانی اقدام مناسبی را انجام ندهند، بخش بیمارستانی کشور با مشکل و بحران روبهR04;رو میR04;شود