دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاون پرستاری وزیر بهداشت:

خدمات "پرستاری در منزل" بزودی ساماندهی می شود

معاون پرستاری وزیر بهداشت درباره آخرین اقدامات انجام شده جهت ساماندهی خدمات "مراقبت در منزل" پرستاری، گفت: مباحث مربوط به این موضوع در وزارت بهداشت جمعR04;بندی و نهایی شده و بخشنامه مربوطه در حال ابلاغ است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری به نقل از ایسنا، محمد میرزابیگی افزود: البته باید گفت که در این زمینه یک بخش از کار، خود مردم، یک بخش پرستاران و یک بخش وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت وظیفه قانونی خود را در قبال مردم و پرستاران انجام داد؛ به طوری که اکنون مبنا و جادهR04;ای شفاف به این منظور تعریف شده است.

وی ادامه داد: اکنون بابت ساماندهی خدمات "مراقبت در منزل" پرستاری زیرساختR04;های لازم تعریف شده و با ابلاغ بخشنامه مربوطه، جامعه پرستاری از محملی قانونی جهت ارائه این خدمات برخوردار خواهند شد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت اضافه کرد: پس از ابلاغ بخشنامه خدمات "مراقبت از منزل"، مردم نیز باید توجه داشته باشند که بر اساس آن چارچوب از افراد واجد شرایط استفاده کنند و سوء استفاده گران احتمالی از این موضوع را نیز به وزارت بهداشت گزارش دهند تا برخوردهای لازم با متخلفان صورت گیرد.

وی گفت: به محض ابلاغ بخشنامه، قطعاً برای ارائه دهندگان خدمات مراقبت در منزل ابزار شناسایی تعریف خواهیم کرد و به این ترتیب هر کسی نمیR04;تواند ادعای ارائه خدمات پرستاری در منزل داشته یا به این منظور دفتر کاری تأسیس کند.

میرزابیگی تأکید کرد: جهت ارائه این خدمات، قطعاً فرد باید از معیارهای لازم برخوردار باشد. مردم نیز هنگام استفاده از این خدمات، ابتدا ابزارها و معیارهای اعلامی وزارت بهداشت را از فرد مربوطه طلب کنند.