دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سرکار خانم مریم میرزاخانی

کسب جایزه فیلدز به حق، شایسته سرکارعالی و مایه مسرت ما ایرانیان است.دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا کسب این افتخار را به شما و خانواده محترمتان تبریک گفته و موفقیت های آتی شما را آرزومند است.