دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه اصول ومقدمات پرستاری مبتنی بر شواهد در تاریخ 18/5/1393 توسط استاد حریری  با حضور اساتید دانشکده پرستاری برگزار شد.