دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه فرایند پرستاری مبتنی بر شواهد در تاریخ 27/5/1393 توسط استاد حریری برای اساتید دانشکده پرستاری برگزار شد.