دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جناب آقای دکتر مجید نجفی کلیانی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا


دانشکده پرستاری فسا انتخاب جناب آقای دکتر نجفی را به عنوان سرپرست اورژانس 115 فسا تبریک عرض می نماید .