دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا
به گزارش محمدرحیمی کارشناس سلامت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: یک ماه روزه گرفتن مقاومت فرد را در برابر مشکلات بالا می R04;برد و با افزایش مکانیسم انطباقی فرد موجب می R04;شود که اعتماد به نفس او افزایش پیدا کند، زیرا وقتی فردی می R04;تواند یک ماه روشی جدید و متنوع از زندگی را تجربه کند، حتما می R04;تواند بعدها در برابر مشکلات و فشارهای زندگی مقاومت کند.

محمدرحیمی بیان کرد: امروزه میلیونR07;R04;ها انسان در دنیا به ویژه در کشورR07;های توسعه یافته و متمدن از بیماریR07;R04;های روانی و از نبود آرامگاه روحی به شدت رنج میR07;R04;برند و دهها انسان در روز در سرتاسر جهان به خاطر اضطرابR07;R07;R04;های روحی و فقدان پناهگاه معنوی، پوچ انگاریِ این عالم دست به خودکشی میR07; زنند.

این کارشناس با بیان اینکه توجه به مسایل عبادی و امور ماوراء طبیعی بهترین درمان این بیماریR07;R04;هاست ، گفت: روزه از مهمترین عبادات الهی و از اساسیR07; ترین فرایض دینی به شمار میR07;R04;رود و شایستهR07;R04;ترین درمان برای فشارهای روحی و بیماریR07;R04;های روانی دانسته شده است.

رحیمی ادامه داد: این یک حقیقت کتمانR04;ناپذیر است که روزه گرفتن در کنار همه خوبی R04;هایش، رنجR04; هایی را در پی دارد. اختلال در خواب یا تغذیه باعث می R04;شود که فرد از نظر روانی تحریک R04;پذیر و زودرنج شود و واکنش سریعی نسبت به کارها از خود نشان دهد و هرچه زمان بیشتر می R04;گذرد و به ساعات افطار نزدیک R04;تر می R04;شود، افراد توجه و تمرکز خود را بیشتر از دست می R04;دهند و گرسنگی و تشنگی باعث خستگی، ضعف و کجR04; خلقی آن ها میR04; شود ولازم است كه افراد خود را با اين تغييرات خلقي هماهنگ نموده وبر آن فائق آيد تا باعث رنجش اطرافيان نگردد.